Treviksnytt 2023, årgång 30

 

Treviksnytt 2023 – året som gått

Treviksnytt - ”Året som gått” är en kort redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur en översiktlig plan för kommande år ser ut.

Jag vill börja med att tacka alla för den stora uppslutningen på årsstämman i juli, och passa på att återigen tacka de avgående styrelsemedlemmarna för deras insatser och hälsa de nya välkomna.

2022/2023 var ett aktivt år för styrelsen. I den verksamhetsberättelse som skickades ut till årsstämman redogjorde vi för våra aktiviteter under 2022/2023. Några av de största och viktigaste insatserna tål ändå att återigen namnas lite kort;

Nyttjanderättsavtal med markägaren
Styrelsen inledde 2022 en dialog med nya markägaren Wilhelm Moberg, om förutsättningar för ett Nyttjanderättsavtal, vilket nu är tecknat.

En viktig fråga för nya markägaren är att värna och bevara Treviks område och miljö såsom skog, ängar, bryggor och båtplatser. Föreningens ansvar för Holmen innefattar, utöver löpande skötsel och vård, att antalet båtplatser ej utökas, att vi upprätthåller en förteckning över vem som har vilken båtplats och båttyp, och att båtplatserna primärt ska vara för föreningens betalande medlemmar. Markägaren har varit tydlig med att uthyrning av båtplatser till annan än båtplatsinnehavaren bara får ske i undantagsfall och då med godkännande av styrelsen. Som en del av nyttjanderättsavtalet har därför nya tydligare Båt och Byggregler tagits fram och bilagts avtalet. (se bifogad). Reglerna diskuterades, punkt för punkt, på stämman och korrigerades i enlighet med stämmans beslut.

Styrelsen har fördelat sina arbetsuppgifter i olika ansvarsområden. Bla har styrelsen tillsatt en båt och bryggkommitté, med ansvar för frågor rörande Holmens bryggor och båtplatser.

Renovering av ”Lyckmansbryggan” genomfördes under våren och stod klar att användas till midsommar.

Vassrensning vid Holmen gjordes hösten 2022 och 2023 i samråd med markägaren och grannar. Rensning kommer nu att ske löpande varje år för att hålla nere vasstillväxten.

Renovering av båtrampen är gjort och resultatet blev riktigt bra.

Renovering av 2 st vattenpumpar är klart. Vattnet är av god kvalité.

Styrelsen har tagit fram ett första underlag till plan för en flerårsbudget. Syftet med planen är att ligga som underlag för långsiktigt löpande underhåll av bryggor och båtplatser och annan miljö som föreningen disponerar.

Trevik.se – vår webbplats används sparsamt. Det är styrelsens ambition att den ska åtgärdas så vi kan använda webben som huvudsaklig kanal för löpande kommunikation med våra medlemmar.

Hjärtstartare har införskaffats och flertalet har fått en introduktion. Utbildning planeras till våren. Den sitter placerad på Huges fastighet/uthus, utmed Treviksvägen

page1image144189392 page1image144189808 page1image144190016

 

Styrelsen

Styrelsen för det kommande året är något förändrad.
Lisa Huge har tagit över som kassör efter Josephine Häckner. Vad gäller sekreterare så kommer jag, Tomas Hallberg att ta över huvudansvaret medan vi roterar protokollförandet inom styrelsen. Mattias Hörnberg och Madeleine Andersson har tillkommit som nya medlemmar. Välkomna!

Holmen

En arbetsgrupp i styrelsen kommer under vintern och våren se över hur vi på bästa sätt möjliggör för de fastighetsägare, inom Treviks tomtägarförening, som har rätt till fungerande båtplats, också har det. Detta kan komma att påverka de som idag hyr plats och som inte ingår i föreningen.

Tomtägarföreningens Webbsida

Tomtägarföreningens Webbsida är föråldrad och används mycket lite. Styrelsen har utsett en arbetsgrupp som kommer titta närmare på användandet eller alternativ. Målet är att vara klara senast till nästa Årsmöte.

Årsavgifter och avgifter för båtplatser för utomstående.

Det är dags för nästa årsavgift. Underlag för inbetalning är bifogat i mailet du just fått. Vid stämman 2023 beslutades att höja årsavgiften för medlemmar till 2000 kr / år. Vidare beslutades att höja säsongsavgiften för hyra av båtplats till utomstående till 4000 kr / år.

OBS. all uthyrning av båtplats till utomstående ska ske genom styrelsens försorg.
Viktigt! Meddela oss om du byter e-postadress eller andra kontaktuppgifter så att vi kan hålla

dig informerad. Dina kontaktuppgifter mejlar du enklast till lisa.huge@gmail.com

Påminner också om att det finns en gemensam e-postgrupp man kan ansluta sig till. trevik@googlegroups.com Kontakta Hans von Zeipel för inbjudan till gruppen. hans.vonzeipel@gmail.com

Ta hand om er och ha en fortsatt härlig höst och vinter!

Styrelsen November, 2023

page2image11118960 page2image11117504

 

 

 

 

 

Treviksnytt 2022, årgång 29

2022 går till historien som ett väldigt annorlunda år. Just som pandemin börjat ebba ut och vi börjat se ljuset i Covid-tunneln, så utbröt kriget i Ukraina. Det är en verklighet vi tyvärr måste förhålla oss till, men kanske just därför är det extra skönt att vi har Trevik, en plats där man kan hämta kraft och energi.

Styrelsen
Vad gäller Styrelsen så har den förändrats något, främst genom lite rollfördelning. Jag har fått förtroendet att ta över som ordförande efter Pia vilket jag ska försöka förvalta på bästa sätt. Pia, som har mycket kunskap och erfarenhet, är kvar i styrelsen, nu som suppleant.
Styrelsen vill tacka alla som under året ställt upp med allt från midsommarfirande, sommarfest till skötsel och vård av Holmen.


Nyheter
Den största nyheten som hänt är att vi har en ny markägare. Wille Moberg (Konabben) har förvärvat Träviksgården 1:15 inkl. Holmen. (dvs inte Bernts hus som heter Träviksgården 1:67). Wille Moberg med familj har lång historia från Trevik och har framfört till oss att man inte har andra avsikter än att marken ska vårdas förvaltas och bevaras på bästa sätt.


Styrelsen och Wille Moberg är överens om att vi gemensamt och stegvis ska ta fram ett avtal mellan föreningen och markägare. Det innebär att vi fortsätter som tidigare men vi kommer ha en kontinuerlig dialog om allt som rör Träviksgårdens ytor, inkl. Holmen. Alla överenskommelser och åtgärder ska också dokumenteras.

Under höst/vinter kommer styrelsen att arbeta med flera viktiga frågor. Vi kommer bland annat ta fram en flerårsplan inkl. budget. Målet är att kunna presentera planen på nästa årsmöte.

Vi har också utsett en grupp inom styrelsen som kommer att se över och förtydliga rutiner för våra båtplatser, båtplatshyra såväl som lån av båtplats och båtramp. Arbetet kommer ske i dialog med Wille Moberg, i syfte att säkerställa att föreningens intensioner går i linje med markägarens.


Arbetet med att laga vattenpumpen på ängen bredvid Wörnerts har tyvärr försenats men vi hoppas att den blir klar inom några veckor. Vi påbörjar även arbetet med renovering av pumpen vid Pia Pierre.


Holmen
Under hösten har vi rensat och klippt vassen nere vid Holmen. Detta kommer vi behöva göra löpande under några år för att hålla undan vassen. Vi har också renoverat rampen. I höst kommer vi i dialog med nuvarande bryggägare påbörja planering av renovering av ”Lyckmansbryggan”. Vi kommer dock inte att gå vidare med frågan om y-bommar för fler båtplatser söderut från Lyckmansbryggan som diskuterades på stämman. Således kommer ej särskilt möte om detta hållas. En arbetsgrupp i styrelsen kommer se över hur vi på bästa sätt möjliggör för fastighetsägare, som har rätt till fungerande båtplats, också har det. Samtliga insatser sker i dialog med markägare.


Tomtägarföreningens Webbsida
Tomtägarföreningens Webbsida behöver uppdateras. Styrelsen har därför utsett en arbetsgrupp som kommer ansvara för att ta fram en ny och modern webbsida. Arbetet kommer ske i dalog med er utanför styrelsen som är engagerade redan i dag. Målet är att vara klara senast till nästa Årsmöte.


Förbättringsförslag
Vi får ofta in förslag på förbättringar och ibland sker detta informellt till någon av oss i styrelsen. För att vi ska kunna ta ställning till dessa förslag behöver vi få dem via e-post eller skriftliga brev. Du skickar dina förslag till någon i styrelsen eller direkt till Susanne Magnusson på e-post suzmagnusson@gmail.com.


Årsavgift
Det är dags för nästa årsavgift. Underlag för inbetalning är bifogat i mailet du just fått.


Övrigt
Just nu genomför vi en uppdatering av medlemsregistret till föreningen. På grund av GDPR- lagstiftningen kommer vi inte att publicera eller dela medlemsregistret.


Viktigt! Meddela oss om du byter e-postadress eller andra kontaktuppgifter så att vi enkelt kan hålla dig informerad. Dina kontaktuppgifter mejlar du till Susanne Magnusson på e- post suzmagnusson@gmail.com.


Ta hand om er och ha en fortsatt härlig höst och vinter!


Styrelsen
20 november, 2022

 

Treviksnytt 2021, årgång 28

Tack för allas ert engagemang!
När jag så här i höstmörkret blickar tillbaka på det gångna året, så är det just engagemang som slår mig. Vi är en liten men naggande god förening, med medlemmar som har ett stort engagemang för allt som rör vår förening, till exempel våra bryggor och holmen. Det är lika härligt varje år när vi samlas för att lägga i bommarna, det känns som att det är då vi verkligen startar upp säsongen. Återigen utan korvgrillning, en tradition som jag hoppas vi kan återuppta kommande år.

Vi tog även beslut om att inte ha gemensamt midsommarfirande p g a pandemiläget, även detta en tradition som jag hoppas vi kan återuppta kommande år. Men, allteftersom sommaren flöt på med varmt i vattnet och härliga bad samt fina pratstunder på holmen så kunde vi konstatera att smittspridningen sjönk och vi vågade oss på att efter årsmötet ha vår grillfest. I syfte att förenkla för alla att hålla avstånd så valde vi en kall buffé med lax och rostbiff, vilket verkade passa de flesta för det var inte mycket kvar. Och här visade sig engagemanget igen och trots små regnskurar stannade de flesta kvar och gav inte upp.

Styrelsen har förändrats något. Tack Peter Andersson för din tid i styrelsen och för att du nu tar dig an rollen som revisor efter Anders Ivarsson. Tack Anders för att du haft koll på oss under de senaste åren och välkommen Tomas Hallberg som ny suppleant.

Arbetet med att laga vattenpumpen på ängen bredvid Wörnerts fortsätter. Vi har fått vattnet testat och det är inga problem med vattnet. Nu väntar vi på offert för att se vad själva reparationen kommer att kosta, och vi hoppas att vi under kommande verksamhetsår ska kunna fixa den så att den åter blir brukbar.

Rampen för att ta i och upp båtarna har börjat bli dålig, så vi har nu planer på att reparera den så att den håller långsiktigt. Även här väntar vi på förslag samt offert på arbetet. Vi har också planer på att rensa vassen som börjar omringa oss och gör det svårt att köra ut och in till båtplatserna längst in. Det kommer delvis att fixas när vi reparerar rampen och delvis kommer vi att behöva göra detta själva. Hör av dig om du vill delta i arbetsgruppen vassrensning. Vassrensningen kommer att göras från båt och förslagsvis när det är lite varmare i vattnet.

Förbättringsförslag. Vi får ofta under ett verksamhetsår förslag på förbättringar. Dessa sker ofta informellt till någon av oss i styrelsen. För att vi bättre ska kunna ta ställning till dessa förslag behöver vi få dessa förslag till oss via mejl. Du skickar dina förslag antingen till mig eller till vår sekreterare Suzanne Magnusson suzmagnusson@gmail.com . Det vi behöver från dig då är vad det är för förbättring samt om du har någon kostnadsuppskattning, så att vi kan bedöma om vi i styrelsen kan fatta beslut eller om förslaget behöver tas upp under Årsmötet.

Din mejladress! Meddela oss din mejladress eller om du byter, så att vi enkelt kan hålla dig informerad. Dina kontaktuppgifter mejlar du till pia.pierre@icloud.com.

Ta hand om er och ha en fortsatt härlig höst och vinter!
TREVIKS TOMTÄGARFÖRENING
Pia Pierre
21/11 2021Treviksnytt 2020

I år har det p g a pandemin känts svårt att skriva årets Treviksnytt. Så jag börjar med att be om ursäkt för att det är försenat. Inget blev som det brukar och mycket blev och är annorlunda i år. Många omvärldsbevakare och andra kunniga pratar mycket om att vi lever i en föränderlig värld och att det kan vara svårt att förstå hur snabbt allting går och det är inte alltid man upplever det när man är mitt uppe i det. Men så blev det mars och så fick vi alla känna på att vi lever i en föränderlig, tvetydig och i allra högsta grad osäker värld.

Jag hittade följande citat från en tidning, kanske sätter det perspektiv på tillvaron om förändringar som vi här och nu upplever: ”Hur mycket du än försöker kommer du efter i utvecklingen. Det är ständigt ökande press för att orka med tempot. Man förlorar fotfästet. Vetenskapen gör ständigt nya upptäcker i en takt som gör att man häpen och hopplöst famlar efter en fast punkt. Allt går för högtryck. Mänskligheten klarar inte mycket mer.”
The Atlantic Journal 16/6 1833

För många av oss vände livet från den ena dagen till den andra. Vi som arbetar jobbar mer hemifrån. En annan konsekvens var att flera medlemmar i princip flyttade ut till Trevik, för att vara lite mer skyddade från smittan tidigt i våras. När vi i styrelsen i påsk startade upp året så var allting väldigt osäkert, ingen visste ju hur det skulle bli. Vi beslutade tidigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och fortsätter att göra det. Verksamhetsåret har därför inte alls blivit som det ”brukar” avseende våra vanliga aktiviteter såsom bomiläggning och bomupptagning. Midsommar firades i härligt solsken med dans, musik och allsång, inom respektive familj. Årsmötet genomfördes utomhus i Bygdegården och leddes av Mats Huge. Sten Mölleryd valde att inte fortsätta i styrelsen och istället valdes Pär Sandström in.

Tack Sten för alla de år och allt ditt engagemang som du har gett vår förening. Du har därmed lämnat din post som bryggeneral och Jan Andersson har nu tagit över det ansvaret.

Under året har vi gjort ytterligare några justeringar av båtplatser och under nästa år hoppas vi att vi ska kunna ta itu med de sista justeringarna och därmed säkerställa att alla har så bra platser som det bara går med de förutsättningar vi har. Vi i styrelsen har även påbörjat ett förändringsarbete som handlar om vårt arbetssätt. Vi håller på och utvärderar verktyget Teams, som en gemensam samarbetsyta för styrelsen där vi hoppas kunna samla all dokumentation samt lättare kunna genomföra styrselsmöten genom möjligheten till digitala möten. På detta sätt skapar vi en bättre möjlighet för hela styrelsen att ha tillgång till all dokumentation.

Din mejladress!
Meddela oss din mejladress eller om du byter, så att vi enkelt kan hålla dig informerad.
Dina kontaktuppgifter mejlar du till pia.pierre@icloud.com.

Ta hand om er och ha en fortsatt härlig höst och vinter!
TREVIKS TOMTÄGARFÖRENING
Pia Pierre
201115


TREVIKS TOMTÄGARFÖRENING
Treviksnytt 2019 - Årgång 26
www.trevik.se

Nu har höstmörkret sänkt sig över oss. Personligen tycker jag november är årets tristaste månad, det är mörkt och alla löv har trillat av samt att det oftast är ganska regnigt. Precis som nu. Helgen som var så satte vi därför upp ljusslingan på balkongen, väl medvetna om vi nog var först i vårt bostadsområde. Men det kändes ändå som att livet blev lite ljusare. 

Verksamhetsåret har vi ägnats åt våra vanliga aktiviteter såsom bomiläggning och bomupptagning. Midsommar firades i härligt solsken med dans, musik och allsång. Vi var runt 200 personer även i år. Årsmötet genomfördes i Bygdegården och leddes av Monica. Två av de ordinarie medlemmarna valde att sluta i styrelsen, vår kassör Anders och sekreteraren Mats. Istället valdes Johan Lyckman in som suppleant och Lisa Huge är nu ordinarie ledamot. Även valberedningen lämnade över stafettpinnen och Mats Huge tog emot den. 

Vill passa på och tacka er som nu lämnat styrelsearbetet för alla de år och allt engagemang som ni har gett vår förening. Ny kassör blir Josephine Häckner Posse och ny sekreterare blir Suzanne Magnusson.
På årsmötet behandlade vi bl a motion om saltanläggning samt sophantering. Angående sophantering så handlar det om huruvida vi ska driva gemensamhetsanläggning eller ej. Frågan landade i att vi i styrelsen ska gå ut med en enkel enkät och fråga om intresse
.
Under året har vi gjort några justeringar av båtplatser och under nästa år hoppas vi att vi ska kunna ta itu med de sista justeringarna och därmed säkerställa att alla har så bra platser som det bara går med de förutsättningar vi har.

Och till sist (om ni missat denna info) så har vi analyserat vattnet i pumpen som står utanför min tomt och JA det är absolut drickbart. Det är dessutom väldigt gott vatten. Så låt er väl smaka.
Din mailadress! Meddela oss din mailadress eller om du byter, så att vi enkelt kan hålla dig informerad. Dina kontaktuppgifter mailar du till pia.pierre@icloud.com. 

Jag önskar er en fortsatt härlig höst och vinter!
TREVIKS TOMTÄGARFÖRENING
Pia Pierre

13 november 2019
TREVIKS TOMTÄGARFÖRENING
Treviksnytt 2018 - Årgång 25 


Ormar och åter ormar. Jag tror aldrig jag sett så många ormar. Till och med

Ormar och åter ormar. Jag tror aldrig jag sett så många ormar. Till och med nere vid bryggan hade vi besök av en huggorm, som gömde sig i en hörna. Och vid Sågstensstranden bor det en snok bland stenarna. Den kommer simmande utefter stranden för att stanna till och jaga spigg vid de stora stenarna. Väldigt vackra!

Vi la i bommarna första helgen i maj och avslutade med korvgrillning efteråt. En ny trevlig tradition som vi fortsätter med, eftersom vår uppfattning är att de flesta tycker det är trevligt att samlas.

Årets sommarsäsong kommer vi nog sent att glömma. Vilken värme och vad härlig badtemperatur. T o m medlemmar som i vanliga fall inte badar kunde inte motstå att svalka sig i det härliga vattnet. 
Lite typiskt att den enda dagen det regnade, var just på midsommarafton. Vi hann dock det viktiga dvs smycka och resa midsommarstången, dansa lite runt den samt en dans på bryggan. Det är underbart med alla som bidrar till att det blir en härlig dag.

Monica ledde oss igenom årsmötet på Bygdegården och kvällen bjöd på vackert väder, massor av mumsig mat för många smaker och glada skratt från både grillgänget och oss andra.
 
På årsmötet tydliggjorde vi vad som gäller angående båtplatser och storlek. Passar därför på att summera kort vad vi sa. Några justeringar kommer att göras på högra sidans början, detta kommer ske när vi lägger i bommarna. Angående båtstorlek så är det din båtplats som styr din båts storlek. Båten ska få plats inom de bommar du har och inte sticka ut så att andra inte kan komma förbi.

Styrelsen fick i uppgift att utreda möjlighet till gemensamma sophämtningsstationer. Utredningen förväntas vara klar till början av maj. 

Din mailadress!
Meddela oss din mailadress eller om du byter, så att vi enkelt kan hålla dig informerad. Dina kontaktuppgifter mailar du till pia.pierre@icloud.com. 

Jag önskar er en fortsatt härlig höst och vinter!
TREVIKS TOMTÄGARFÖRENING
Pia Pierre

21 november 2018


 

TREVIKS TOMTÄGARFÖRENING

TREVIKS TOMTÄGARFÖRENING
Treviksnytt 2017 - Årgång 24
www.trevik.se

 

Om förra året bjöd på härlig överraskning med varmt i vattnet redan vid midsommar, så var
detta året då det kändes som att det var många som väntade på att sommaren och värmen
skulle komma. Trevik bjöd ändå på många soltimmar jämfört med övriga landet och det var
supertorrt, det regnade typ aldrig från midsommar och framåt.

Vi började året med att vi förlorade vår brygga som förstördes under en storm samt att Stinas
bänk försvann. Bänken återfanns och det är åtminstone ett mysterium för mig hur bänken
hamnade i vattnet igen (borde varit omöjligt med tanke på var en stod) men Stinas bänk återfanns
igen, till allas vår stora glädje.Nya bryggan byggdes upp under våren och den har använts flitigt. Vi la traditionellt i bommarnaförsta helgen i maj och avslutades med korvgrillning efteråt.

Deltagarantalet på midsommar slog alla rekord och det var god stämning under allsången.
Tack alla som bidrog till att vi även i år fick till en midsommarstång samt tack Lisa & Joachim
för att ni leder allsången och dansen kring Midsommarstången.

Årsmötet hölls i Bygdegården - tack Monica för att du ledde oss igenom agendan. Årsfesten
på kvällen bjöd på vackert väder, massor av härligt grillad mat för många smaker och glada
skratt från både grillgänget och oss andra.

Jag vill också passa på att välkomna nya medlemmar till föreningen.
Varmt välkomna ska ni vara!

Fortsätt värna om vårt underbara område och varandra samt håll ned hastigheten på hela
sträckan från stora vägen.

Din mailadress!
Meddela oss din mailadress eller om du byter, så att vi enkelt kan hålla dig informerad. Dina
kontaktuppgifter mailar du till pia.pierre@icloud.com.

Jag önskar er en fortsatt härlig höst och vinter!
TREVIKS TOMTÄGARFÖRENING
Pia Pierre

TREVIKS TOMTÄGARFÖRENING
Treviksnytt 2016 - Årgång 23
www.trevik.se

Vattnet är lågt och molnen är gråa!
Men det är inte så jag uppfattar vår förening, snarare tvärtom. Jag tror att de flesta med mig
håller med om att årets säsong har varit underbar.

Vi hade en underbar bomiläggning med korvgrillning efteråt. Tack alla för att ni är underbara
och bidrar. Festplatsen fick sig också en uppfräschning helgen innan midsommar.
Midsommar bjöd på, i alla fall för mig, på en stor överraskning - 20 grader i vattnet. Det var
en underbar midsommar, solen sken, Lisa och spelarna gjorde små grodorna fantastiskt. Tack
underbara Lisa & Joachim för er fina sång till kaffet på berget.

Och vart tog algerna vägen - jag trodde att eftersom vattnet var underbart varmt hela sommaren,
att nu kommer väl algblomningen. Men ICKE, algerna höll sig borta från vår vik. Vet ni,
vår nya medlem Marie, badade t o m första helgen i oktober (utan bastu innan). Det är väl
ändå värt en applåd.

Årsmöte hölls i Bygdegården, där vi bl a diskuterade våra gemensamma vattenbrunnar. Styrelsen
fick i uppdrag att undersöka samt reparera de två vi har, för att se om vi kan få dem att
fungera igen. Hastigheten på vår väg togs åter upp, trots gupp kommer vi inte tillrätta med att
många kör alldeles för fort.

Festen på kvällen blev mer än underbar. Lite kuriosa, vi hjälptes gemensamt åt att äta upp nästan
8 kg kött och 100 korvar. Det kan vi tacka grillgänget för, att de grillar och serverar med
sån entusiasm. Ett speciellt tack till Torö Lanthandel som i år bidrog med en delikatesskorg,
till lotteriet.

Jag vill också passa på att välkomna nya medlemmar till föreningen. Varmt välkomna ska ni
vara!

Din mailadress!
Meddela oss din mailadress samt ny när du byter, så att vi enkelt kan hålla dig informerad.
Dina kontaktuppgifter mailar du till pia.pierre@icloud.com.

Fortsätt värna om vårt underbara område och varandra samt håll ned hastigheten på hela
sträckan från stora vägen.

Jag önskar er en fortsatt härlig höst och vinter!
TREVIKS TOMTÄGARFÖRENING
Pia Pierre
15 november 2016


Treviksnytt 2015 - Årgång 22

www.trevik.se

Vilket engagemang!

Vår föreningen bygger, som ni vet, på att vi alla hjälps åt med de uppgifter som behöver göras

under en säsong. I år tycker jag att det varit extra engagemang, ett engagemang som gör

skillnad som gör skillnaden.

Jag tänker på när vi i våras la i bommarna och grillade korv efteråt, som Suzanne och Janne

fixade. Helgen innan midsommar var det dags igen med fix av festplatsen där vi la nytt grus,

krattade och klippte gräs samt gjorde en ny stomme till midsommarstången.

Och apropå midsommar. Väderprognosen såg inte alltför kul ut och tänk att vi vaknade till ett

fint duggregn, som faktiskt slutade lagom till att festligheterna började. Vi var runt 150 tappra

dansanta och sjungande midsommarfirare, som fick hjälp av Lisa och Joachim med att hålla

stämningen på topp. Precis kl 16 började det duggregna igen, men då hade vi dansat klart (åtminstone

runt midsommarstången)

 

Årsmöte hölls i Hembygdsföreningens lokaler. Efter mötet var den stora frågan - när kommer

regnet och blir det nån fest? Och ja - vi hade fest. En fest som nog går till historien som en av

de blötaste festerna vi haft (regnmässigt alltså) Kvällen blev fantastisk, trots ösregnet blev det

mycket värme, skratt, lotterier. Festen kunde vi ha mycket tack vare att Hans & Monica samt

Peter lånade ut sina partytält, som vi kunde vara i. Och ni som grillade i detta väder, vilken

heroisk insats.

Som sagt vilket engagemang!

 

Vad ägnar vi oss då åt i styrelsen?

Jo, så klart en del planeringen av ovanstående aktiviteter.

Men den mest tiden ägnar vi åt frågor som handlar om bryggan såsom vad som behöver renoveras

samt frågor från er som rör båtplatserna. Vi (styrelsen) passar därför på att via Treviksnytt

klargöra ett par vanliga frågor, t ex:

• jag behöver en större båtplats, för jag har köpt en större båt

• min båtplats är för trång, för dålig, för …….

• hur stor båt ”får” jag ha

• jag vill byta plats med xx

Generella svar på ovanstående är att vi har den båtplats och bredd, vi en gång blev tilldelad

och som tillhör din tomt. Detta innebär krasst att det är båtplatsen som styr vilken storlek på

båt du kan ha. Inriktningen på båtstorlek är en båt på runt 2x5 m. Tilldelad plats gäller - detta

innebär att du inte permanent kan byta plats med en granne, däremot kan ni lånbyta med

varandra - tänk då på två saker:

1. du som äger den ordinarie platsen ansvarar för att den som lånar har en båt som passar

2. meddela oss i styrelsen (för vi behöver veta om ni lånar ut eller lånbyter båtplatser)

Mer om vad som gäller, kan du läsa på Trevik. se (där bryggpromemorian är publicerad).re din mailadress

en extra gång om du är osäker på om du har en aktuell mailadress i vår adresslista.

Dina kontaktuppgifter mailar du till mig på pia.pierre@icloud.com.

 

Fortsätt värna om vårt underbara område och varandra samt håll ned hastigheten på hela

sträckan från stora vägen fram till din tomt.

Jag önskar er en fortsatt härlig höst och vinter!

TREVIKS TOMTÄGARFÖRENING

Pia Pierre
Treviksnytt 2014 - Årgång 21

 

www.trevik.se

 

Att välja glädje!

När jag nu i november sitter och blickar tillbaka på det gångna verksamhetsåret, så blev jag så glad. Trots att november hittills bjudit på typ 1,5 timmar sol, så hade vi ju en sommar med desto mer sol. Wow.

Jag blir så glad när jag tänker på hur mycket vår natur bjuder på t ex underbara trattkantareller, en och annan röksvamp att sparka på och massor med annat.

Glädjas kan vi också göra åt att det i år var ett väldigt glatt gäng som hjälptes åt att ta upp bommarna. Vi har infört en ny aktivitet i år städning av festplatsen, så helgen innan midsommar samlades en tapper och glad skara, för att rensa/städa på holmen. Som tack för hjälpen bjöds det på kaffe och kaka.

 

Till midsommar kom det nästan 150 personer och firade och vädrets makter var som vanligt med oss. Som traditionen bjöd dansades det runt midsommarstången med efterföljande allsång. När jag tänker på våra allsångsledare, Lisa Huge och Joachim Pierre, så blir jag så glad, vilket härligt engagemang. I år kunde vi dessutom inviga nya flotten, Linda. Äntligen har vi en flotte och det kan vi tacka Anders Ivarsson, Jan Andersson mfl för.

 

Årsmöte hölls i Hembygdsföreningens lokaler, litet och naggande gott. Och jag vill välkomna Susanne Magnusson till styrelsen. Kvällen blev magisk (har jag hört) mycket värme, skratt,lotterier och en och annan svettdroppe i värmen. Ett extra tack till er som grillade i värmen och ändå höll humöret uppe.

Nu till nåt som jag är mindre glad över och här tror jag att fler medlemmar håller med. Vildsvinen har än mer upptäckt vilket fin förening vi har. Vill du nu ändå se nåt gott i dessa bestar, kan jag varmt rekommendera Erik Haags sommarprat.

 

Jag vill också tacka alla för att ni kommer till våra gemensamma aktiviteter och att vi hjälps åt, för om inte ni kom så skulle vi inte kunna fortsätta ha våra aktiviteter. Det gör mig så glad!

 

Fortsätt värna om vårt underbara område och varandra!Jag önskar er en fortsatt härlig höst och vinter!

 

November 2014
TREVIKS TOMTÄGARFÖRENING

Pia Pierre, en glad ordförande

 

 _________________________________________________________________

 

TREVIKSNYTT  2007
Årgång 14  

Nyss hemkommen från vårt kära Trevik, sitter jag nu framför datorn och ska summera året som gått. Det är söndag, den 28 oktober. Inatt gick vi över till vintertid. På Torö sken solen och det var en härlig höstdag, de röda och gula löven singlade sakta ner och lade sig tillrätta till vintervila. Det är inte endast det unga designgänget på Ikea som kan skapa vackra mönster och färger. Den klarblå himlen, de vackra färgerna, flyttfåglarna i dess vackra flygformationer - det är ett skådespel i naturen och jag känner mig väldigt privilegierad att få ha just detta utanför mitt och gubbens fönster.

Men som vi alla erfarit så kan samma natur fara ovarsamt fram mot oss. Vintern 2007 var inte så bra för oss Treviksbor. Jag tänker då på vattenståndet i havet, som var mer än 1 meter över det normala. Badbryggan förstördes och ”spången” och marken höll på att ge sig av ut i vattnet. Badbryggan är på plats, tack vare goda insatser av frivilliga Treviksbor. Mycket har vi också diskuterat angående förbättring av ”övergången” till Holmen.

Treviks tomtägarförenings 49 medlemmar, har tillfrågats om hur vi ska gå vidare och beslutet är att Matz Hagberg har fått klartecken att börja med projektet. I skrivande stund, har vi noterat att Matz  börjat med att frakta ner stora cementrör och vi kan därför konstatera att nu är arbetet snart igång. Vi önskar Mars ett gynnsamt väder och god hälsa i det viktiga arbetet.
 Holmen kommer att fr.o.m. slutet av november vara avstängd. Holmen blir en byggarbetsplats i minst två månader, mycket beroende på vädret. Till bomiläggningen den 3 maj 2008 blir det invigning!
 

Midsommar firades traditionellt med dragspelsmusik och dans kring stången. Vi räknade till 120 personer. Mycket trevligt! Många fler medlemmar kom också efter vår efterlysning förra året, med blommor och hjälpte till att klä midsommarstången klockan 10.00. 
 Det är samma tider som gäller 2008!
 

Lördagen den 21 juli hölls vårt årsmöte i Bygdegården, protokoll ligger på vår hemsida. Ny kraft i styrelsen blev Mats Huge, som har god kännedom om Torö sedan barnsben. Välkommen Mats! Ett STORT  Tack för fantastiskt arbete i styrelsen vill jag ge till Hans Corrodi, som efter många styrelseår nu tyvärr avgått.
 

Efterföljande grillfest blev mycket lyckad. Tack till grillmästarna och tack till Hans Corrodi, som skänkte alla priser. Tack till Sandra och Celine som sålde lotter. Och tack till alla medlemmar, som förgyllde vår fest med sitt deltagande. Det är med stor glädje vi kan ses vid Holmen år efter år. Grillkillarna som jobbar med stor iver i grillröken kan känna sig nöjda och vi tycker att det känns fint att kunna få bjuda på er alla på de goda charkvarorna från Torö butik. En härlig fest med en skön mix av gummor, gubbar, barn, barnbarn, pojk-och flickvänner, släkt, vänner, hundar, vin, potatissallad, kaffe och kakor.

Jag trivs verkligen i vårt fina område på Trevik. Många ”hustomtar” ordnar och fixar...Vem är t.ex. hustomten, som gjort nya anslagstavlan? Tusen tack!

Bengt Österberg, Tg 1:38 har sålt sin fastighet till Lisa Huge och Patrik Bystedt med barnen Felix 2 år och Selma 4 år. Vi hälsar dem hjärtligt välkomna till Trevik och föreningslivet, Lisa som revisorsuppleant i Tomtägarföreningen, samtidigt som vi tackar Bengt med familj för alla års samvaro på Trevik.
 

Med detta utskick sänder vi en medlemsförteckning. Vi vore mycket tacksamma om ni tittar att allt stämmer. Om inte, hör av er till Nina Grapne, tel 91 84 87 eller ännu hellre maila till: nina.grapne@sako.se  
Det vore bra om ni som har mailadress meddelar den. Vi vill på ett ”billigt” sätt kunna informera så mycket vi kan, nu när bryggprojektet drar igång. Då är mail ett utmärkt sätt.

Vi kommer också att uppdatera vår hemsida hela tiden med information om bygget, www.trevik.se   Sänd gärna egna bilder och texter till vår webbredaktör Gunilla Ljung Lönnquist, adress: gll@comhem.se med varm hand tar emot bidrag och förslag på hur sidan ska kännas som en mötesplats för oss. 

Jag känner också stor glädje och respekt att ägarna till Holmen, Bernt och Dan Carlsson känner sig delaktiga i bryggprojektet och är med och ”betalar”. Bernt och Dan är födda och uppväxta på Trevik, de har båda sin försörjning på Landsort som respekterade båtsmän som i alla väder bordar stora fartyg för att lämna och hämta lotsar. Med sådana killar på Trevik kan vi känna oss trygga.


Treviks Open spelade traditionsenligt på Körunda golfbana även i somras. Bästa kvinna blev Monica Hjort och bästa man blev unge herr Johan Käck, ”Inger på Ängens” son. Grattis!  Någon dag i vecka 30, 2008 kommer nästa Treviks Open att gå av stapeln. Jag återkommer!
 

Vet ni om att vi på Trevik har fantastiska danstalanger. Då tänker jag inte endast på de talanger som svänger sina lurviga på bryggan i midsommartid. Jag tänker i första hand på Mikaela Hellsten! Ja, hon är inte bara talang. Mikaela från PG-Ängen blev 4:a i VM (ja, ni läste rätt, VM) i bugg. Grattis Mikaela med partner!

 
Avslutningsvis vill jag önska er alla
-
en skön höst
en God Jul och ett Gott Nytt År
-
en härlig vit vinter
-
en Glad Påsk
samt välkomnar er alla på invigningen den 3 maj, 2008.
 

TREVIKS TOMTÄGARFÖRENING  /  Monica


Har ni tips och ideer om hur vi ska fortsätta i vår fina Treviksanda, hör av er till mig:

Monica Ljung tel 08 10 07 28  eller mail: monicaljung@comhem.se